Danh bạ

TT

Đơn vị

Fax

Điện thoại cơ quan

1

Ô. Bùi Lê Cường - Giám đốc

 

2

Ô. Lê Hồng Thanh    - PGĐ

 

04.22103550

3

Ô. Trần Viết Xuân - PGĐ

 

04.22103828

4

Ô. Lê Minh Tuấn - PGĐ

 

04.22102538

5

Ông  Phan Hồng Việt - PGĐ

 6

Phòng Tổ chức Quản trị

04.37166920

04.22139252

 

 

04.22139324

7

Phòng Kế hoạch

 04.37174027

04.22139265

8

Phòng Tài chính kế toán

 04.37181615

04.22139262

04.22139260

9

Phòng Chuẩn bị xây dựng

04.37170971

04.22139253

10

Phòng Vật tư

 

04.22139264

11

Phòng Quản lý công trình

04.37170061

04.22139254

12

Tổ Giám sát 104.22152235

13

Tổ Giám sát 2

 

04.22136220

14

Tổ Giám sát 3

 

04.22139256