THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

DANH MỤC TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

  Văn bản luật về công tác Đấu thầu

TT

Nội dung văn bản

Link tài liệu

1.

Luật đấu thầu

Tải về

2.

Nghi dinh 30 nam 2015 quy dinh ve lua chon nha dau tu

Tải về

3.

Nghị định 63

Tải về

4.

Nghị định quy dinh ve logictics nam 2017

Tải về

5.

Phu luc kem theo Thong tư 11 nam 2015 cua Bo KHDT ve lap HSYC doi voi cac goi thau phi tu van

Tải về 

6.  Thong tu 01 nam 2015 huong dan lap ho so moi thau, ho so moi quan tam doi voi goi thau tu van

Tải về

7.

Thong tu 03 nam 2015 quy dinh ve ho so moi thau xay lap

Tải về

8.

Thong tu 11 nam 2015 quy dinh chi tiet lap ho so yeu cau doi voi chi dinh thau, chao hang canh tranh

Tải về

9.

Thong tu 11 nam 2016 ve lap ho so moi thau EPC

Tải về

10.

Thong tu 14 nam 2016 ve lap ho so moi thau phi tu van khong qua 10 ty

Tải về

11.

Thong tu 15 ve cac mau bieu trong dau thau

Tải về

12.

Thong tu 16 nam 2016 cua Bo KHDT

Tải về

Văn bản luật về công tác xây dựng

TT

Nội dung văn bản

Link tài liệu

2.

Luật xây dựng

Tải về

3.

Nghị định 59

Tải về

4.

Nghị định 42 sửa đổi NĐ 59

Tải về

5.

Nghị định 100

Tải về

6.

Nghị định 37 ve Hop dong xay dung

Tải về

7.

Thong tu 06.2016 ve Hop dong xay dung

Tải về

8.

Thong tu 26 nam 2016 ve quan ly chat luong va bao tri cong trinh

 Tải về

 9.

 Thong tu 04.2019.TT.BKHDT ve cap chung chi hanh nghe hoat dong

 Tải về

           Văn bản luật về công tác bảo hiểm

TT

Nội dung văn bản

Link tài liệu

1.

Luat kinh doanh bao hiem nam 2000

Tải về

2.

Luat kinh doanh bao hiem sua doi nam 2010

Tải về

3.

Nghi dinh 73

Tải về

4.

Nghi dinh 119 nam 2015

Tải về

5.

Thong tu 329 huong dan Nghi dinh 119

Tải về

 

 

 

           Văn bản luật về công tác Môi trường

TT

Nội dung văn bản

Link tài liệu

1.

Luat Bao ve moi truong nam 2014

Tải về

2.

Nghi dinh 15 nam 2015 ve DTM

Tải về

 

 

 

 

 

 

Văn bản luật đất đai

TT

Nội dung văn bản

Link tài liệu

1.

Luật đất đai 2013

Tải về

2.

Nghị định 43 hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013

Tải về

3.

Nghị định 01 sửa đổi bổ sung nghị định 43

Tải về

4.

 

  

Văn bản luật về công tác phòng chống tham nhũng

TT

Nội dung văn bản

Link tài liệu

1.

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày11/11/2011

Tải về

2.

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 và một số quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Tải về

3.

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

Tải về

4.

Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí

Tải về

5

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tải về

7.

Chỉ thị số 50-CT/TW cuả Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Tải về

8.

Quy định 65-QĐ/TW ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tải về

 9.

So 27-HDBTGTW HUONG DAN TUYEN TRUYEN PCTN

Tải về

10.

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

 Tải về

Văn bản luật về công tác lao động                     

TT

Nội dung văn bản

Link tài liệu

1.

Luat lao dong nam 2012

Tải về

2.

Nghi dinh 05 nam 2015 quy dinh chi tiet Luat Lao dong

Tải về

3.

Nghị định 44 năm 2013

Tải về

4.

Nghi dinh 46-2013

Tải về

5.

Nghi dinh 49 năm 2013

Tải về

6.

Nghi dinh 85 năm 2015

Tải về

7.

Thong tu 04-2015

 Tải về

8.

Thong tu 23-2015

Tải về

9.

Thong tu 27-2015

Tải về

10.

Thong tu 29-2015

Tải về

11.

Thong tu 30 - BLDTB

Tải về

12.

Thong tu 47 huong dan Nghi dinh 05 va ban hanh kem theo mau Uy quyen ky hop dong lao dong

Tải về 

13.

 Thong tư 54 -2015 BLDTBXH

Tải về

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                 Văn bản EVNNPC

TT

Nội dung văn bản

Link tài liệu

1.

Quyết định 3900/EVNNPC phân cấp và uỷ quyền trong công tác chuẩn bị DA và thực hiên DA ngày 17/12/2018 kèm theo phụ lục hướng dẫn

           QĐ Tải về

        Phụ lục Tải vê

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Văn bản nội bộ PGM 

TT

Nội dung văn bản

Link tài liệu

1.

Quyet dinh 2156 ban hanh Quy che To chuc va hoat dong cua Ban

Tải về

2.

Quyet dinh 868 ve thanh lap cac phong chuyen mon nghiep vu cua Ban ngay 27.6.2018

Tải về

3.

QD phe duyet co cau của PGM so 771 cua NPC

Tải về

4.

QĐ thành lập Tổ đấu thầu và Tổ thẩm định

Tải về

 5.

 Giấy phép HĐ điện lực 111 ngày 22/6/2018

Tải về 

6.

Quyết định ban hành KH cải cách hành chinh 2019 NPC PGM

Tải về

7.

 Quyet dinh 185 sua Quyet dinh 212 ve phan cong nhiem vu Ban Giam doc

 Tải về

 8.

 Quyet dinh thanh lap cac phong chuyen mon Ban QLDA luoi dien theo QD 731

 Tải vê2. Văn bản chính phủ theo đường link:  
http://congbao.chinhphu.vn/1.Văn bản về pháp luật theo đường link: 
https://thuvienphapluat.vn/

3. Văn bản pháp luật của Bộ Công Thương theo đường link:  http://www.moit.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat

4. Văn bản chỉ đạo của EVN theo đường link: https://evn.com.vn/c3/pages-c/Van-ban-chi-dao-102-106.aspx

5.Văn bản về công tác an toàn theo đường link:     http://ttat.npc.com.vn/banttat/tabid/61/Default.aspx

6. Quy định hành lang an toàn theo đường link:  http://npc.com.vn/tabid/101/Default.aspx

7. Giải đáp chính sách pháp luật online :http://chinhsachonline.chinhphu.vn/

8. Cổng tra văn bản Pháp chế EVN online: https://phapche.evn.com.vn/Pages/Search.aspx