BÌNH CHỌN BIỂU MẪU HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại văn bản số 2627/EVNNPC -TT ngày 27/6//2019 về việc “Tăng cường tham gia cuộc thi bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện trên internet của EVN”

Ban QLDA lưới điện và Công đoàn Ban Quản lý dự án lưới điện đề nghị Công đoàn bộ phận trực thuộc Ban phổ biến hướng dẫn đến toàn thể cán bộ công nhân viên tích cực thực hiện bình chọn 01 trong 04 biểu mẫu hóa đơn bằng cách truy cập địa chỉ internet: https://binhchonmauhoadontiendien.evn.com.vn/ trên các trang thông tin điện tử của EVN/Tổng công ty Điện lực miền Bắc/Công ty Điện lực/Trung tâm Chăm sóc khách hàng để tham gia bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện trước ngày 11/7/2019. Mỗi người dùng có thể tham gia bình chọn nhiều lượt để tăng cơ hội trúng thưởng.