Giới thiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại công văn số 6333/EVN–TT ngày 22/11/2019 và văn bản số 6012/EVNNPC -TT ngày 27/12/2019 của EVNNPC yêu cầu truyền thông dự án “Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” , thừa lệnh Giám đốc Ban Phòng TCHC phổ biến đến toàn thể cán bộ CNVC Ban video dưới đây :

Hoặc truy cập theo đường link:http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13832/Default.aspx, bản tin hình và fanpage của Tổng công ty. Kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện.